กระดูก นับเป็น 20 เปอร์เซนของน้ำหนักเรา มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่น